5. Unit 5 – TECHNOLOGY AND YOU

Tiếng Anh phổ thông lớp 10 – Bài 5 : TECHNOLOGY AND YOU

TỪ VỰNG

Device : dụng cụ
Speed up : tăng tốc
Add : cộng, thêm vào
Multiply : nhân lên
Divide : chia ra
Lighting speed : tốc độ ánh sáng
Accuracy : sự chính xác
Collection : sự tập hợp
Data : dữ liệu
Magical : kỳ diệu
Communicatior : dụng cụ truyền tin
Interact : ảnh hưởng lẫn nhau
Invention : sự phát minh
Transmit : truyền , phát
Store : lưu trữ
Hold : cầm, nắm, giữ
Process : chế biến, gia công
Design : thiết kế
Long distance : đường dài
Central store : lưu trữ trung tâm
Helpful : có ích
Make an excuse : viện cớ
Retell : thuật lại
Instruction : sự dạy học
Make sure : đảm bảo
Operate : hoạt động
Lift : nhấc lên
Receiver : ống nghe (điện thoại)
Slot : vị trí, chỗ
Press : ấn vào
Emergency : khẩn cấp
Free service : dịch vụ cứu hỏa
Obtain : đạt được
Select : chọn
Man-made satellite : vệ tinh nhân tạo
Destroy : phá hủy
Earth quake : động đất
Towel : khăn tắm
Spill : làm tràn, đổ
Robber : tên cướp
Catch : tóm, bắt
Furious : giận dữ
Feather : long (vủ)
Overtake : đuổi kịp
Budgie : vẹt (Úc)
Newspaper : tờ báo

EX:

Put the verds in brackets that suitable forms of present perfect:

  1. They (seem) ………………………………….. to be friendly.
  2. I (remember) …………………………………. that I (meet) ……………………………………………… you somewhere.
  3. I (want) …………………………………… to die.
  4. She (not, make) ……………………………….. friend with him since then.
  5. She (be) ………………………………. very happy, reliable she (bully) ………………………………
  6. Janet (hate) ………………………………. Sam long since.
  7. When he comes, they already (die) ………………………………………..
  8. I (viction) ………………………………. of a nasty trick.
  9. Henry is so lucky because he (not, fall) ……………………………………… in that seduce circle.
  10. Computer just (appear) ……………………………………… but it (bring) ……………………………. a new chance for modern technology.

register_button_vn

Bình luận

bình luận

 

Comments are closed.